Søknad

Søknadsnr:         2016-0019 Søknadsår 2016 Arkivsak
Støtteordning:    Næringsutvikling og verdiskaping i fjellområdene 2016
Prosjektnavn:     Ungdom som ressurs for gründere i fjellregionen


Kort beskrivelse

Fjellregionen har utfordringer i sysselsetting/bosetting av ungdom. Lokale og tilflytta grûndere utgjør en viktig del av næringsutviklingen i fjellregionen. Prosjektet vil skape en utviklingsmulighet i denne situasjonen ved å tilby ungdom praksisplass i mindre lokale gründerbedrifter (opp til 1 år) samt kompetanse i form av etablererkurs og et eget mentorprogram. Flere unge nyetablerere og styrka gründerbedrifter vil være effekten av dette.

Prosjektbeskrivelse
I fjellregionen er det mange unge som ikke finner sin plass i det lokale arbeidslivet eller skolesystemet. Dette kan både være ungdommer med utdanning og ungdommer med andre kvaliteter, men uten utdanning. Felles for disse er et ønske om å bli værende/flytte tilbake i/til fjellregionen og som dermed vil være en viktig fremtidsressurs. Det er en utfordring at opptil 70% av de lokale jobbene ikke utlyses og en dermed er avhengig av kjennskap til det lokale nettverket. Dette vil ofte diskvalifisere ungdom som mangler etablert nettverk til eksisterende næringsliv.
Fjellregionen er attraktiv bostedsregion (livsstilsvalg) for mange kreative ressurspersoner. Mange løser mangel på eksisterende arbeidsplasser gjennom etablering av egen virksomhet. Dette resulterer i mange små og nye gründerbedrifter med mange oppgaver som skal løses, produkter og tjenester skal utvikles og nye markeder skal bearbeides og da ofte med marginale ressurser. Mange av disse gründerbedriftene har behov for ekstra arbeidsressurser, men har ofte store utfordringer i overgangen til sysselsetting av person nr. 2 på grunn av svak økonomi (doble lønnskostnader)
Prosjektet har som formål å koble sammen initiativrik og engasjert ungdom med gründerbedrifter, altså en vinn-vinn situasjon. Ungdommene får verdifull arbeidserfaring og kompetanse som kan gi inspirasjon til å starte egen bedrift. Gründerbedriftene kan på sin side få tilgang til en verdifull medarbeider som kan hjelpe til i overgangen fra levebrødsbedrift for gründeren, til å få flere ansatte.

Tiltaket vil ikke konkurrere med etablerte lærlingeordninger, men skal være et tilbud med overføring av erfaring og realkompetanse.
Prosjektet vil, i samarbeid med NAV, benytte NAVs tiltak som blant annet arbeidstreningsplass, inkluderingstilskudd og mentor der det er hensiktsmessig.
Gjennomføringen av prosjektet vil være avhengig av å kunne benytte lokale mentorer med relevant erfaring og kjennskap til de lokale nettverk. Dette vil være mentorer for både ungdommene og gründerne.

Kontaktopplysninger
Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil
Søker /
Prosjekteier:  Hallingdal Etablerersenter c/o Gol kommune
Org.nr:964952612 Hallingdal Næringshage, Gamlevegen 6,
3550 GOL 90721810
Kontakt-person: Trond Ask-Henriksen
Hallingdal Næringshage, Gamlevegen 6,
3550 GOL 90721810

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja
Hallingdal Etablerersenter blir finansiert med 85% offentlige midler (2016 1,05 mill fra kommunene i Hallingdal, Buskerud Fylke og InnovasjonNorge)
Spesifikasjon

Bakgrunn
Prosjektet «Ungdom som ressurs for gründere i fjellregionen» tar utgangspunkt i følgende situasjonsbeskrivelse:
– Også i fjellregionen er det mange unge som ikke finner sin plass i det lokale arbeidslivet eller skolesystemet. Dette kan være ungdommer med utdanning og ungdommer med andre kvaliteter, men uten utdanning.
– Felles for disse ungdommene er et ønske om å bli værende i fjellregionen eller flytte tilbake. Mange av ungdommene har deltatt i et eller flere program i regi av Ungt Entreprenørskap i løpet av grunnskolen. Dette er en svært viktig framtidsressurs for fjellregionen.
– Det er en utfordring at opptil 70% av ledige stillinger ikke utlyses. Dette rammer spesielt ungdom som ikke har etablert et lokalt kontaktnett.
– Fjellregionen tiltrekkes hvert år av mange unge sesongarbeidere. Noen av disse har en gründerspire i magen, som kan utvikles gjennom tilrettelagt praksisplass og kompetanseheving.
– Fjellregionen er attraktiv som bostedsregion (livsstilsvalg) for mange kreative ressurspersoner
– Fjellregionen mangler ofte arbeidsplasser tilpasset disse potensielle tilflyttere/tilbakeflyttere
– Dette er en av grunnene til at fjellregionen har mange nye og nødvendigvis små gründerbedrifter
– Mange av disse sliter med fasen der person nr. 2 skal sysselsettes…. arbeidsoppgaver finnes men svak økonomi
– Lærlingeordningen er ikke dekkende for behovet her og vil ikke bli utfordret av dette prosjektet. De fleste gründerbedrifter har hverken kapasitet eller nok faglig bredde til ta ansvar for en lærling.
– Det vil være en opplagt vinn-vinn situasjon dersom vi kan lykkes i å koble ungdommenes og gründerbedriftenes behov. Dette kan resultere i varige arbeidsplasser og/eller inspirasjon til etablering av nye grûnderbedrfter.

Prosjektmål
1. Gi ungdom en verdifull og meningsfull inngangsport til lokalt arbeidsliv, skape en arena for å bygge sjøltillit, øke kompetansen i entrerenørskap noe som videre kan gi inspirasjon til etablering av egen virksomhet på sikt eller resultere i faste ansettelser.
2. Gi gründerbedrifter en utviklingsmulighet gjennom motiverte og engasjerte ungdommer i et avgrenset tidsrom i en viktig fase i oppbyggingen av virksomheten.
3. Skape nettverk mellom de unge og mellom grûnderbedriftene med entreprenørskap i fokus.
Videre skal prosjektet:
– avklare samarbeidet med aktuelle medspillere, herunder også kontakten med forskningsinstitusjoner.
– avklare aktuelle og tilgjengelige økonomiske virkemidler som f.eks. ordninger gjennom NAV
– Påpeke eventuelle flaskehalser og foreslå løsninger på disse
– Etablere et system for gjennomføring av de koblinger prosjektet legger opp til
– Gjennomføre minimum 10 piloter i fullskala (inntil 12 mnd)
– Evaluere og vurdere en eventuell videreføring også til andre områder i fjellregionen

Forankring
Prosjektsøker og prosjekteier er Hallingdal Etablerersenter, et fast regionalt tiltak som gir uavhengig og gratis veiledning til nyetablerere i Hallingdal. Etablerersenteret er finansiert av 6 Hallingdalskommuner, Buskerud fylke (regionale utviklingsmidler), InnovasjonNorge samt lokale banker. Etablerersenteret er styrt av et fagråd med medlemmer fra de overnevnte bidragsytere.
Prosjektet er godt forankret i den enkelte kommune v/ kommunenes næringsmedarbeidere.
Hallingdal Etablerersenter vil samarbeide med Buskerud Næringshage (Sigdal) som har tilsvarende arbeidsoppgaver i Krødsherad, Sigdal og Modum, samt oppfølgingsoppgaver innen næringsutvikling i Øvre Numedal.
Det er knyttet kontakt (intensjonsavtale) med Høgskolen i SørØstNorge (HSN) med tanke på faglig og evaluerende bidrag.
Prosjektet er også forankret i NAV Arbeidslivsenter Buskerud.

Prosjektorganisering
Prosjektsøker/prosjekteier: Hallingdal Etablerersenter
Styringsgruppe med representanter fra Hallingdal Etablerersenter, Buskerud Næringshage, deltakende kommuner, NAV og HSN.
Prosjektleder vil bli engasjert etter nærmere kriterier

Samarbeidspartnere
Buskerud Næringshage
Kommunene i området (Hallingdal, Krødsherad, Sigdal, Nore og Uvdal)
HSN v/Vitensenteret Helse og Teknologi (Daglig leder Janne Dugstad)
NAV (NAV Arbeidslivssenter Buskerud)
Lokale banker er også invitert og har vist stor interesse. Formen for bidrag vil bli avklart senere.

Aktiviteter
– Etablere prosjektorganisasjon
– Avklare forholdet til alle samarbeidspartnere og verifisere alle forutsetninger for gjennomføringen
– Rekruttere et mentorkorps som kan bidra i gjennomføringen (lokale mentorer med erfaring for gründerbedriftene og ungdommen)
– Rekruttere pilotbedrifter og potensielle ungdommer gjennom intervjurunder
– Koble disse
– Følge opp gründerbedriftene med veiledning/mentortjeneste, rettlede i rollen som arbeidsgiver for ungdommene
– Arrangere etablererkurs spesielt tilpasset ungdommene
– Evaluere

Målgrupper
-Ressurssterk ungdom med gründerspire i magen med ønske om å forbli boende eller flytte til regionen, og som vurderer start av egen virksomhet på sikt.
– Gründerbedrifter med potensiale og ønske om videreutvikling, og som ønsker samarbeid med engasjert ungdom i en utviklingsfase.

Resultat
– Flere ungdommer som får innpass i det lokale arbeidslivet og dermed bygger sjøltillit og kompetanse.
– Flere ungdommer som får smaken på drift av eget firma og som er potensielle nyetablerere i neste omgang.
– Flere gründerbedrifter som tar steget fra levekårsbedrift til bedrift med flere ansatte.
– Minimum 3 nye bedrifter med unge etablerere innen utgangen av 2017.
– Kompetanseoppbygging blant samarbeidspartene som vil ha stor verdi i det videre arbeid.

Effekter
Styrking av bosetting i fjellregionen og vitalisering av lokalmiljø og næringsliv gjennom fokus på ungdom.

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
02.05.2016: Oppstart
01.06.2016: Organisasjon, prosjektledelse og styringsorgan er etablert, samarbeidparnere er på plass
15.08.2016: Pilotsøk og kobling mot ungdommer starter, mentorkorps blir rekruttert
01.09.2016: Pilotprosjekt starter opp
01.09.2017: Pilotprosjekt ferdig, evaluering, videreføring og erfaringsutveksling
01.11.2017: Prosjektrapport ferdig, prosjekt slutt

tabelle